Zaloguj do serwisu
Przypomnij hasło

Aktualnie Polski Network posiada uczestników w 37 krajach na 6 kontynentach.

Dla przedsiębiorców

Organizacje wspierające polską przedsiębiorczość:

 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (http://inkubatory.pl/) – inicjatywa zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. Działa na rzecz stworzenia idealnych warunków do rozwoju pomysłu biznesowego i umożliwienia każdej osobie sprawdzenia swojego pomysłu biznesowego bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów i ryzyka. AIP aspirują do stymulowania powstawania w kraju większej liczby firm. Misją AIP jest stworzenie warunków do rozwoju innowacji i do komercjalizacji pomysłów opartych na wiedzy i nowych technologiach oraz wzmocnienie potencjału przedsiębiorców oraz jego wykorzystanie.
   
 • Business Centre Club (http://www.bcc.org.pl/) – istnieje od roku 1991. Powstał po to aby wspierać przedsiębiorczych Polaków. Zrzesza ponad 1200, głównie prywatnych firm reprezentowanych przez blisko 2000 przedsiębiorców, zatrudniających około 600 tysięcy pracowników.
   
 • Enterprise Europe Network (http://www.enterprise.garr.pl/) – jest to organizacja powołana przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne.
   
 • Fundacja Edukacji Ekonomicznej (www.europa.edu.pl) – działa w sferze edukacji ekonomicznej, treningu i profesjonalnego doradztwa. Fundacja współpracuje z instytucjami edukacyjnymi, organizacjami szkoleniowymi, nauczycielami; promuje i rozwija media lokalne; pomaga w tworzeniu nowoczesnego sektora publicznego oraz wspiera sferę organizacji pozarządowych.
   
 • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (www.fep.lodz.pl) – misją Fundacji jest wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego dla gospodarki rynkowej. Stypendia wspierają rozwój najlepszych studentów uczelni niepaństwowych, umożliwiają młodym ludziom ze wsi i małych miast podjęcie i kontynuowanie studiów, służą wyrównaniu szans młodzieży w konkurowaniu na polskim i międzynarodowym rynku pracy.
   
 • Fundacja „WARTA” (www.warta.pl)  – jest to fundacja Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. i Kredyt Banku S.A. Promuje działania na rzecz rozwoju edukacji i nauki, w tym popularyzowania wiedzy z zakresu ekonomii i finansów.
   
 • Fundusz Mikro (http://www.funduszmikro.com.pl/) – został założony w 1994 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości by promować rozwój małych przedsiębiorców. Jest wiodącym przedsięwzięciem w zakresie mikrofinansowania w Polsce i największym w Europie Środkowej. Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju mikroprzedsiębierczości poprzez udostępnianie kapitału w formie pożyczek właścicielom małych firm.
   
 • Instytut Promocji Eksportu i Kooperacji (www.polandexport.pl) – Instytut organizuje serie programów mających na celu rozwój przedsiębiorczości „polskich eksporterów”. Istotne znaczenie w jego działalności zajmuje Program „POLANDEXPORT”. Na program składają się aktywne działania, służące prezentacji i promocji możliwie największej liczby polskich firm, produktów i usług na rynkach światowych, przy zachowaniu możliwie niskich, optymalnych kosztów takiej promocji.
   
 • Instytut Zarządzania (http://www.instytut.org.pl/) – jest otwartą organizacją menedżerską, która ma na celu podnoszenie poziomu zarządzania w Polsce, poprzez rozwój kadry menedżerskiej w Polsce, rozwijanie bezpośrednich kontaktów między menedżerami i wspieranie nowych przedsięwzięć gospodarczych.
   
 • Krajowa Izba Gospodarcza (http://www.kig.pl) – powstała w 1990 roku. Reprezentuje ponad 140 organizacji biznesowych. Promuje społeczną wrażliwość biznesu, pomaga wdrażać etyczne standardy w biznesie, działa także na rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie.
   
 • Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (http://ksu.parp.gov.pl/pl) - sieć organizacji, niezależnych i samofinansujących się, które m.in. zapewniają należyte świadczenie usług: doradczych (w tym proinnowacyjnych), szkoleniowych, informacyjnych lub finansowych mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą. Jest wspierany organizacyjnie oraz merytorycznie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
   
 • Lubelska Fundacja Rozwoju (http://www.lfr.lublin.pl/) – jest jedną z najdłużej działających Agencji Rozwoju Regionalnego w Europie Środkowej. Oferuje poręczenia kredytowe, pożyczki i inwestycje kapitałowe.
   
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości (http://www.kupcy.org.pl/) – organizacja zrzeszająca właścicieli małych przedsiębiorstw, która ma na celu obronę praw jednostkowych i grupowych kupców, podejmowanie inicjatywy legislacyjnej oraz ocenę funkcjonującego systemu prawnego, uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych.
   
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (http://bip.parp.gov.pl/) – jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto Agencja jest odpowiedzialna za prowadzenie działań mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
   
 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" (http://www.pkpplewiatan.pl/) – została utworzona w 1999 roku z inicjatywy Polskiej Rady Biznesu. Prowadzi działalność w Polsce i za granicą. Celem organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej organizacji, a także oddziaływanie na kształt ustawodawstwa, popieranie rozwoju przedsiębiorczości i rozwijanie wzajemnych kontaktów między przedsiębiorcami.
   
 • Polska Rada Biznesu (http://www.prb.pl/) – organizacja zajmuje się podejmowaniem działań na rzecz umacniania swobody działalności gospodarczej, własności prywatnej i wolnego rynku. W 1997 roku z inicjatywy PRB powstał Klub Polskiej Rady Biznesu, a w 1999 roku Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 •  Klub Polskiej Rady Biznesu (http://www.kprb.pl/pl/index.html) to stowarzyszenie stawiające sobie za cel budowanie i podtrzymywanie kontaktów biznesowych wśród przedstawicieli obecnych na polskim rynku firm i instytucji gospodarczych. Do grona członków Klubu należą osoby działające na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i konsolidacji środowiska biznesowego, jak również wyróżniający się dokonaniami przedstawiciele świata nauki, kultury, mediów i polityki.
   
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (www.psik.org.pl) – organizacja powołana w 2002 roku w celu rozwoju sektora private equity (PE) / venture capital (VC) w Polsce oraz reprezentowania interesów tego sektora w Polsce i za granicą. Celem Stowarzyszenia są nie tylko działania na rzecz rozwoju rynku inwestycji PE/VC w Polsce, ale także upowszechnianie wiedzy o zasadach i roli inwestycji PE/VC, ułatwianie kontaktów i współpracy pomiędzy członkami PSIK i innymi organizacjami oraz wspieranie edukacji i rozwoju zawodowego specjalistów w dziedzinie PE/VC.
   
 • Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności (http://www.pafw.pl/) – jej misją jest działanie na rzecz umacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego oraz wspieranie gospodarki rynkowej w Polsce. W tym celu Fundacja stawia na wspieranie i wzmacnianie inicjatyw zmierzających do stymulowania i rozwijania ducha przedsiębiorczości już wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich, przede wszystkim w małych miastach i na wsi. Fundacja organizuje programy stypendialne dla zdolnych uczniów.
   
 • Program Konkurencyjność (Unia dla Przedsiębiorczych) (http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/) – program jest skierowany przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Ma na celu bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw i określa działania zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw między innymi poprzez: wspieranie projektów związanych z realizacja nowych inwestycji oraz tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami, ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług doradczych, promowanie internacjonalizacji (umiędzynarodowienia) przedsiębiorstw, udzielanie pomocy finansowej przedsiębiorcom biorącym udział w zagranicznych imprezach targowo – wystawienniczych i wyjazdowych misjach gospodarczych, wspieranie inwestycji przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska.
   
 • Stowarzyszenie Studenci dla Przedsiębiorczości SIFE Polska (www.sife.org.pl) – celem stowarzyszenia jest rozwój ducha przedsiębiorczości u młodych ludzi na początku ich kariery. SIFE stawia przed młodymi ludźmi wyzwanie w postaci przekazania członkom lokalnych społeczności wiedzy, postaw, umiejętności przydatnych w wolnorynkowej gospodarce oraz do wykorzystania w sposób etyczny do poprawy własnego położenia. SIFE daje szansę na zdobycie doświadczenia przez młodzież akademicką, poprzez samodzielną realizację projektów edukacyjnych skierowanych do szeroko rozumianej społeczności lokalnej.
   
 • Studenckie Forum Business Center Club (www.sfbcc.org.pl) – działa przy Business Centre Club. Podejmuje starania na rzecz rozwoju ducha przedsiębiorczości u młodych ludzi i na rzecz zdobywania niezbędnych umiejętności i doświadczenia potrzebnych do prowadzenia własnego biznesu w przyszłości. Organizuje szkolenia, konferencje i konkursy wspierające młodych i zdolnych.