Zaloguj do serwisu
Przypomnij hasło

Aktualnie Polski Network posiada uczestników w 37 krajach na 6 kontynentach.

Często zadawane pytania (FAQ)

Pytania:

1. Co to jest network?

2. Na czym polega działalność PN?

3. Do kogo jest adresowana oferta PN?

4. Co to jest kapitał społeczny?

5. Co to jest solidaryzm narodowy (etniczny)?

6. Czy solidaryzm narodowy jest etyczny?

7. Czy we współczesnym, szybko globalizującym się świecie, a w szczególności w jednoczącej się Europe, więzi narodowe mają jeszcze sens?

8. Jaki jest zasięg działania PN?

9. Jak jest zorganizowany network i kto zasiada w jego władzach?

10. Czy PN jest organizacją nacjonalistyczną albo propagującą etnocentryzm?

11. Jaka jest orientacja polityczna PN?

12. Jakie są relacje PN z Polską?

13. Jakie są relacje PN z organizacjami Polaków poza granicami Polski (organizacjami polonijnymi)?

14. Jakie są relacje PN z polskimi organami władzy wykonawczej (administracji)?

15. Jakie są relacje PN z polskim Kościołem Katolickim?

16. Kim są członkowie organizacji?

17. Jakie są podstawowe warunki, które trzeba spełnić, aby zostać członkiem networku?

18. Przez kogo PN został założony?

19. Skąd pochodzą fundusze na działalność PN?

20. Czy od uczestników networku pobierane są składki?

21. Dlaczego nazwą organizacji jest „Polski Network”?

22. Jaka jest polityka informacyjna PN?

  

ODPOWIEDZI:

 1. Co to jest network? 

Network to struktura społeczna składająca się z uczestników powiązanych między sobą jednym lub więcej typami więzów, takimi jak na przykład: (i) relacje biznesowe, (ii) wartości, które wyznają i idee, którym są wierni, (iii) znajomość, przyjaźń lub pokrewieństwo.

 

 2. Na czym polega działalność PN?

Działalność PN polega na:

  • integracji polskich profesjonalistów i przedsiębiorców w ich lokalnych społecznościach w poszczególnych lokalizacjach na świecie (w tym w Polsce),
  • łączeniu ich w network obejmujący swoim zasięgiem kraje, w których żyją uczestnicy organizacji,
  • propagowaniu idei polskiego solidaryzmu narodowego (etnicznego),
  • promowaniu polskich przedsiębiorców. 

Działania te mają służyć rozwijaniu kapitału społecznego (w tym relacyjnego) i przedsiębiorczości Polaków.

  3. Do kogo jest adresowana oferta PN?

Oferta PN kierowana jest przede wszystkim do polskich profesjonalistów, przedsiębiorców, działaczy społecznych, naukowców oraz ludzi kultury i sztuki.
Zależy nam na tym, aby network gromadził jak najszersze spektrum profesji z możliwie największej ilości krajów.

  4. Co to jest kapitał społeczny?

Kapitał społeczny to termin z pogranicza ekonomii i socjologii. Oznacza on kapitał (jako element procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i na zaufaniu jednostek. Jednostki i grupy społeczne lub etniczne, które mają do dyspozycji taki kapitał mogą dzięki niemu osiągać więcej korzyści, z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia.

  5. Co to jest solidaryzm narodowy (etniczny)?

Solidaryzm narodowy (etniczny) polega na udzielaniu wsparcia osobom tej samej narodowości. Co do zasady, wsparcie to udzielane jest bezinteresownie, ale w przekonaniu, że prędzej, czy później zostanie ono odwzajemnione wobec innych osób tej samej narodowości.

 6. Czy solidaryzm narodowy jest etyczny?

Kierowcy w Polsce porozumiewają się ze sobą migając do siebie długimi światami. Jeżeli robią to na przykład, dlatego aby ostrzec jadącego z naprzeciwka kierowcę, że jego pojazd nie ma włączonych świateł mijania (chociaż powinien, bo w Polsce jest obowiązek jazdy na światłach mijania przez cały rok, niezależnie od pory dnia i pogody), to takie działanie jest etyczne i powszechnie akceptowane, bo pożyteczne. Jeżeli jednak kierowcy migają do siebie długimi światłami tylko po to, aby ostrzegać tych, którzy jadą z nadmierną (niedozwoloną) prędkością o tym, że na drodze stoi radiowóz policyjny z radarem, to takie działanie nie jest etyczne, ponieważ może być szkodliwe społecznie (może na przykład przyczyniać się do nagminnego przekraczania dozwolonej prędkości i wypadków na drogach). 
Podobnie jest z solidaryzmem narodowym. - Zależnie od celu, w jakim jest praktykowany, może być etyczny i powszechnie aprobowany albo nieetyczny i odbierany negatywnie. 
Cele, które realizuje PN są pożyteczne społecznie.

7. Czy we współczesnym, szybko globalizującym się świecie, a w szczególności w jednoczącej się Europe, więzi narodowe mają jeszcze sens?

Naszym zdaniem zdecydowanie tak. Po pierwsze, tożsamość narodowa daje poczucie przynależności, ciągłości, zakorzenienia oraz (obok płci, religii, czy rasy) tworzy punkt odniesienia dla postrzegania otaczającego nas świata. Dla przytłaczającej większości ludzi narodowość jest, więc niezbędnym składnikiem własnego „ja”. Po drugie, odrębna kultura i duchowość narodów, wynikająca między innymi ze specyfiki ich rozwoju historycznego w określonych warunkach geograficznych, wzbogaca cywilizację i czyni ją bardziej różnorodną (mniej zunifikowaną), a zatem bardziej elastyczną i ciekawą.

8. Jaki jest zasięg działania PN?

Chcielibyśmy, aby do PN przyłączali się nasi rodacy żyjący w Polsce i w innych krajach. PN powinien docierać wszędzie tam na świecie, gdzie mieszkają, pracują i studiują Polacy.

9. Jak jest zorganizowany network i kto zasiada w jego władzach? 

Network składa się z rozrzuconych po całym świecie indywidualnych członków oraz luźnych grup. Osoby te łączą więzy towarzyskie, rodzinne lub relacje biznesowe. Ci uczestnicy, którzy są najbardziej zaangażowani w funkcjonowanie grupy w danej lokalizacji i jednocześnie uzyskają wyraźną lub dorozumianą akceptację jej członków stają się moderatorami działań. Proces ten nie jest sformalizowany. Przy tak luźnej strukturze organizacji złożonej z mieszkających w różnych miastach i krajach indywidualistów, wybór kierownictwa byłby bardzo utrudniony, a i jego władza mogłaby się okazać iluzoryczna. Dlatego w PN nie ma władz w potocznym rozumieniu tego słowa. Nie ma, więc rywalizacji o mandaty, wyborów, kadencji i całej biurokracji, która się z tym wiąże. Dzięki temu energia poszczególnych członków koncentruje się na osiągnięciu ich osobistego sukcesu i współdziałaniu w ramach networku, a nie na rywalizacji w organizacji.

10. Czy PN jest organizacją nacjonalistyczną albo propagującą etnocentryzm?

Nie było i nie jest zamiarem założycieli PN tworzenie organizacji propagującej etnocentryzm lub nacjonalizm. Uczestnicy networku żyją w kilkudziesięciu krajach, w których (z wyjątkiem Polski) są mniejszością etniczną, a często też religijną. Czasem ich małżonkowie, większość przyjaciół i znajomych, kolegów z uczelni, czy współpracowników to osoby innej rasy, innej narodowości, czy odmiennego wyznania i tradycji. Przynależność do organizacji propagującej nacjonalizm lub etnocentryzm stawiałaby ich w konflikcie z otoczeniem faktycznie uniemożliwiając rozwój PN. Z uwagi na ogólnoświatowy zasięg działania networku propagowanie tego typu idei czyniłoby z niego poza terytorium Polski organizację dysfunkcyjną.

11. Jaka jest orientacja polityczna PN?

PN wspiera udział w życiu politycznym i społecznym, ponieważ jest to środek ochrony i promocji interesów Polaków, a także spełnianie powinności obywatelskiej w poszczególnych krajach.
Jednocześnie PN jest organizacją apolityczną w tym sensie, iż nigdy nie promuje określonych orientacji, czy ugrupowań politycznych. Z definicji nie jest, więc ani organizacją prawicową, ani centrową, ani lewicową. 
Nie jest też powiązany organizacyjnie z żadnym ugrupowaniem politycznym. Ani w Polsce, ani poza jej granicami.
Zachęcamy Polaków do uczestnictwa w życiu politycznym, ale kierunek tego uczestnictwa uznajemy za prywatną sprawę uczestników networku.

12. Jakie są relacje PN z Polską?

Polacy od stuleci żyją krajach, które są poza obecnymi granicami Polski. Tak jest na przykład na Litwie, Białorusi, Ukrainie, czy w USA. „Punkt ciężkości” PN niekoniecznie musi być, więc związany z Polską.
Uczestnicy networku zgadzają się jednak, co do tego, że dobro Polski leży w interesie każdego Polaka, niezależnie od tego, w jakim kraju żyje. Wynika to stąd, że to w Polsce (w jej obecnych lub wcześniejszych granicach terytorialnych) leży źródło naszego dziedzictwa kulturowego i naszej tożsamości. To tu mają swoje korzenie wszyscy uczestnicy networku. Tu mają swoich krewnych lub groby swoich przodków.

13. Jakie są relacje PN z organizacjami Polaków poza granicami Polski (organizacjami polonijnymi)?

PN nie jest organizacją konkurencyjną wobec organizacji Polaków poza granicami Polski. Wręcz przeciwnie. Chcielibyśmy, aby uczestnicy networku wspierali dotychczas istniejące organizacje i integrowali się w ich strukturach, a nowe tworzyli tylko wtedy, gdy dotychczas istniejące nie spełniają ich oczekiwań albo, gdy istnieje potrzeba uzupełnienia oferty.
PN jest przede wszystkim platformą wymiany kontaktów i idei, która skupia ludzi o podobnych zapatrywaniach na to, jak powinny wyglądać relacje pomiędzy Polakami na świecie. Nie jest sformalizowaną organizacją, która zajmowałaby się zakładaniem szkół, rozdzielaniem pomocy finansowej, czy organizacją imprez okolicznościowych. Dlatego uczestnicy networku, którzy chcieliby wesprzeć tego typu przedsięwzięcia powinni nawiązać współpracę z organizacjami polonijnymi, które mają tego typu cele i doświadczenia.

14. Jakie są relacje PN z polskimi organami władzy wykonawczej (administracji)?

PN jest organizacją całkowicie niezależną od jakichkolwiek organów władzy wykonawczej (administracji) w Polsce (czy też w innym kraju). Tego typu zależność mogłaby osłabiać wzajemne zaufanie i motywację uczestników networku.

15. Jakie są relacje PN z polskim Kościołem Katolickim?

PN nie ma żadnych formalnych (organizacyjnych) związków z polskim Kościołem Katolickim. 
Zaznaczamy, że z szacunkiem i uznaniem podchodzimy do roli, jaką polski Kościół Katolicki pełnił w podtrzymywaniu narodowej tożsamości i kultury zarówno w Kraju (szczególnie w okresie zaborów w latach 1772-1918 oraz w okresie komunizmu w latach 1945-1989), jak i poza jego granicami. W znacznej mierze to kościół i katoliccy duchowni – księża i zakonnicy integrują Polaków poza granicami Polski.

16. Kim są członkowie organizacji?

Uczestnikami networku są przede wszystkim osoby, które zdobyły wykształcenie w określonym zawodzie i ten zawód wykonują oraz przedsiębiorcy. Polki i Polacy żyjący w Polsce i za granicą.
W naszym zamiarze PN ma być organizacją wielu pokoleń, różnych punktów wiedzenia, rozproszoną na jak największą ilość krajów.

17. Jakie są podstawowe warunki, które trzeba spełnić, aby zostać członkiem networku?

Po pierwsze, celem PN jest promocja Polaków i polskości, dlatego uczestnikiem networku może zostać tylko osoba narodowości polskiej. Chodzi, zatem o bycie etniczną Polką / etnicznym Polakiem. (Kwestie administracyjne, jak to, czy kandydat posiada polskie obywatelstwo są bez znaczenia.)
Po drugie, kandydat do Networku powinien mieć wyższe wykształcenie potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
Po trzecie, każdy uczestnik networku powinien swobodnie posługiwać się językiem polskim lub językiem angielskim, a najlepiej oboma tymi językami.
Po czwarte, w trosce o zachowanie spoistości organizacji, każdy kandydat musi podzielać wartości, które są kanonem zachodniego kręgu kulturowego, takie jak: wolność słowa, przekonań i zgromadzeń; równość wobec prawa; formalne i faktyczne równouprawnienie kobiet; wiara w demokrację i pluralizm idei; rozdział kościoła od państwa; poszanowanie własności prywatnej; nieskrępowana przedsiębiorczość; gospodarka wolnorynkowa (chroniąca jednocześnie konkurencję); idea władzy politycznej pojmowanej jako służba obywatelom, podporządkowanej prawu i rozumowi, a ograniczonej przez prawa jednostki i narodu.

18. Przez kogo PN został założony?

Network został założony przez grupę polskich profesjonalistów i przedsiębiorców, których łączy doświadczenie pracy lub studiów poza granicami Polski (w Wielkiej Brytanii, w USA, w Niemczech i we Włoszech).

19. Skąd pochodzą fundusze na działalność PN?

Źródłem funduszy na działalność PN są środki przekazane przez założycieli organizacji oraz dobrowolne, okazjonalne wpłaty uczestników networku jak i osób, które nie należą do PN.

20. Czy od uczestników networku pobierane są składki?

Nie. Od uczestników networku nie są pobierane żadne składki na finansowanie działalności organizacji.

21. Dlaczego nazwą organizacji jest „Polski Network”?

Nazwa „Polski Network” w prosty i jednoznaczny sposób odnosi się do tego, co łączy wszystkich uczestników networku – polskiego pochodzenia oraz nawiązuje do modelu organizacyjnego PN.

22. Jaka jest polityka informacyjna PN?

Wszystkie informacje na temat PN, którymi chcieliśmy się podzielić zostały podstawione na stronie internetowej.
Nikt nie jest uprawniony do udzielania w imieniu PN wypowiedzi dla mediów.
PN ma charakter prywatnej listy mailingowej, a przynależność do networku jest osobistą sprawą każdego uczestnika, stąd PN nie udziela żadnych informacji na temat członków organizacji.