Zaloguj do serwisu
Przypomnij hasło

Aktualnie Polski Network posiada uczestników w 37 krajach na 6 kontynentach.

O networkingu

 1. DEFINICJA 
Networking to świadome i kontrolowane zorganizowanie się grupy ludzi, które prowadzi do wymiany kontaktów, informacji, doświadczeń, wiedzy, do łączenia potencjału ekonomicznego i tworzenia lobby, do czerpania satysfakcji i inspiracji życiowych z relacji towarzyskich .

 2. SYNERGIE - ISTOTA NETWORKINGU 
Poprzez udzielanie sobie wzajemnie wsparcia na różnych płaszczyznach życia (nie tylko zawodowego) powstają synergie, które przyczyniają się do powodzenia członków networku i kreują dla nich nowe możliwości.
Network inspiruje do podejmowania nowych wyzwań życiowych i zawodowych. Udzielając życzliwego wsparcia ośmiela do ich realizacji. Interesując się rezultatami motywuje do wytrwałej pracy ukoronowanej osiągnięciem celu. Przynależność do grupy daje niezwykle istotne wsparcie psychologiczne i nie mniej ważne wsparcie „logistyczne.”


 3. UCZESTNICY 
Efektywność
organizacji rośnie wprost proporcjonalnie do wzrostu kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia zawodowego i życiowego, zasobów kapitału oraz lojalności jego poszczególnych uczestników.

liczba uczestników networku x
[indywidualne kwalifikacje+ kompetencje + idee + kapitał + uczciwość] x
wzajemne wsparcie w ramach grupy =
sukces osobisty uczestnika

Do networku powinny trafiać tylko osoby o odpowiedniej postawie etycznej, których potencjał intelektualny, duchowy, ekonomiczny, doświadczenie życiowe lub kontakty będą stanowić realny kapitał dla innych uczestników (obecnie albo w przyszłości).

 4. FUNDAMENTY 
Warunkiem koniecznym do zaistnienia synergii wynikających z networkingu są zaufanie i wzajemna życzliwość.
Zaufanie może wynikać z poczucia bliskości pomiędzy uczestnikami networku (więzi rodzinnych, przyjaźni, znajomości, przynależności do tej samej grupy etnicznej lub narodu), ze wspólnych wartości, przynależności do tej samej grupy zawodowej, ze wzajemnego uznania dla kompetencji i kwalifikacji, oraz z przekonania o uczciwości członków networku. Z tego powodu budowanie skutecznego networku jest z natury procesem długotrwałym i wielowymiarowym, a nie opartym na spontanicznej akcji, czy też sporadycznych działaniach.
Wzajemna życzliwość stanowi o jakości relacji między uczestnikami.

 5. INWESTYCJA 
Uczestnictwo w networku należy traktować jak długotrwałą inwestycję w relacje z członkami organizacji. Ma ona stabilną stopę zwrotu, która rośnie na przestrzeni wielu lat. Błędem byłoby tu nastawianie się na wysoki zwrot w krótkim terminie.

 6. SPÓJNOŚĆ W WARUNKACH RÓŻNORODNOŚCI 
Czynnikami wzmacniającymi spójność networku, a w rezultacie jego skuteczność, są: podzielanie podobnego systemu wartości i celów, zbliżony światopogląd członków grupy, komunikowanie się językiem (albo językami) znanym przez wszystkich (albo zdecydowaną większość) uczestników, ewentualnie wspólne pochodzenie etniczne, ochrona i realizacja wspólnych interesów.
Jednocześnie jednak network czerpie siłę z dywersyfikacji (różnorodności idei, poglądów, postaw życiowych, profesji, wieku) i indywidualizmu jego uczestników. Bez różnorodności network traci kapitał w postaci nowych idei i traci na atrakcyjności.
Zapewnienie spójności w warunkach różnorodności przypomina przysłowiowe łączenie wody z ogniem. Jest wyzwaniem.

 7. CO JEST ZAPRZECZENIEM NETWORKINGU 
Networking nie polega na skupianiu konformistów, którzy swoją aktywność sprowadzają do osiągnięcia jednorazowego celu biznesowego. Do networku nie wchodzi się tylko po to, aby coś komuś sprzedać lub coś od kogoś kupić. 
O sile networku stanowią takie osoby, które nastawione są na udzielanie życzliwego wsparcia innym, a nie takie, które koncentrują się tylko na czerpaniu własnych korzyści.
Networkingiem nie jest polecanie innym osobom ludzi nie posiadających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji tylko, dlatego że łączą nas z nimi koneksje osobiste, rodzinne lub zawodowe. Ten, kto wprowadza do organizacji nową osobę ręczy za nią swoją reputacją, więc w takiej sytuacji może ją szybko stracić i samemu wypaść ze społeczności.