Zaloguj do serwisu
Przypomnij hasło

Aktualnie Polski Network posiada uczestników w 37 krajach na 6 kontynentach.

Manifest PN

 1. KAPITAŁ LUDZKI 
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat my, Polacy wydatnie zwiększyliśmy kapitał ludzki, czyli poziom wykształcenia (wiedzę), umiejętności przydatne w gospodarce rynkowej (zaowocowało to wzrostem wydajności pracy), znajomość języków obcych, znajomość świata (wynika to ze swobody w podróżowaniu po upadku komunizmu, upowszechnienia telewizji i Internetu), orientację w procesach zachodzących w życiu społecznym i ekonomicznym, znajomość konwencji kulturowych i towarzyskich.

 2. KAPITAŁ EKONOMICZNY 
Doświadczenia historyczne (wojny, długotrwała niepewność jutra, kilkukrotna konieczność odbudowywania kraju, powtarzające się kryzysy ekonomiczne i polityczne, emigracja) nauczyły nas zaradności, polegania na sobie i na rodzinie, zawziętości w walce z przeciwnościami losu, odporności na długotrwały stres, pracowitości, pragmatyzmu, organizowania sobie życia w warunkach chaosu i niedostatku, kreatywności, elastyczności, mobilności. To wszystko ułatwia nam teraz konwertowanie kapitału ludzkiego na kapitał ekonomiczny, czyli na wzrost zamożności.

 3. KAPITAŁ SPOŁECZNY 
Badania socjologiczne dowodzą jednak, że po osiągnięciu pewnego poziomu kapitału ludzkiego i ekonomicznego do dalszego rozwoju i wzrostu poziomu życia, niezbędny jest kapitał społeczny.
 ● Są to oparte na zaufaniu i lojalności wzajemne relacje, które umożliwiają współdziałanie dla dobra wspólnego, sprzyjają realizacji wspólnych przedsięwzięć (w tym inwestycji) i dyfuzji wiedzy, zwiększają rzetelność kontrahentów, obniżają koszty transakcji. Im więcej jest w społeczeństwie kapitału społecznego, tym wyższy jest materialny poziom życia i tzw. dobrostan psychiczny (w tym poczucie szczęścia).
 ● Poprzez rozmaite synergie i podniesienie solidarności kapitał społeczny zwiększa efektywność grupy, co przekłada się na powodzenie jej członków. W bardziej złożonej rzeczywistości agresywna konkurencja jednostek może hamować rozwój. Lepsze wyniki daje współpraca.

 4. DEFICYT ZAUFANIA = NISKI KAPITAŁ SPOŁECZNY 
Polaków cechuje poważny deficyt zaufania, a w konsekwencji bardzo niski kapitał społeczny. W Polsce z opinią, że „większości ludzi można ufać” zgadzało się w 2009 roku tylko 13,4% osób, czyli ponad czterokrotnie mniej niż w Danii i Norwegii, i przy średniej dla krajów Unii Europejskiej wynoszącej 32%. Ponieważ tylko kilkanaście procent Polaków ufa komukolwiek spoza najbliższej rodziny, ciężko jest nam otworzyć się na współdziałanie z kimś, kto nie jest naszym najbliższym krewnym. Wkrótce może to stworzyć poważną barierę w rozwoju kraju i środowisk polonijnych, ponieważ postęp wymaga skoordynowanej współpracy opartej na zaufaniu. Wzajemne zaufanie generuje entuzjazm i chęć do wspólnego działania.

Deficyt zaufania nie jest częścią „polskiego genotypu”. On także ma swoje źródła w historii. Do upadku I Rzeczpospolitej egoizm i megalomania magnaterii doprowadziły do utraty z pola widzenia interesu państwa, bezwzględnego wyzysku niższych warstw społeczeństwa. Okres 123 lat (1795-1918), kiedy Polski nie było na mapie Europy oznaczał sprowadzenie Polaków do roli obywateli drugiej kategorii, intensywną germanizację i rusyfikację. Lata drugiej wojny światowej (1939-1945) oprócz zniszczenia kraju i dziedzictwa kulturowego przyniosły wyniszczenie inteligencji, jako warstwy społecznej. Czterdzieści lat komunizmu (1945-1989) spowodowało zduszenie przedsiębiorczości, inicjatywy i wolności intelektualnej Polaków, konfliktowanie ze sobą grup społecznych, sianie wzajemnej podejrzliwości. Obalenie komunizmu w 1989 roku dało nam wolność polityczną i gospodarczą, ale równocześnie gwałtowny wzrost bezrobocia, konkurencji, obciążenie pracą i niepewność jutra. Brak ugruntowanego etosu współpracy i trudne warunki życia na emigracji skłaniały polskich emigrantów do konkurowania ze sobą.

Te traumatyczne doświadczenia podkopały wzajemne zaufanie pomiędzy Polakami i osłabiły identyfikację z państwem, jako wspólnym dobrem. Polacy utracili optymizm, asertywność, wiarę we własne siły i w możliwość wpływania na własną przyszłość. (Do tego stopnia, że niektórzy latami z uporem szerzą toksyczne, podkopujące morale rodaków przekonanie o rzekomej „polskiej niemocy”.) Państwo zaczęliśmy traktować jako obcą, opresyjną, wrogą instytucję. Nabyliśmy poczucie niższości wobec innych, bardziej zaawansowanych cywilizacyjnie, narodów. Silna konkurencja w warunkach permanentnego niedostatku doprowadziła do spadku wzajemnej życzliwości, solidarności i szacunku oraz wzrostu egoistycznego indywidualizmu.

 5. NETWORKING = BUDOWA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 
W kapitał kulturowy (ludzki) można inwestować indywidualnie, co Polacy czynią
. - W pokoleniu 45-60-latków, które dzisiaj rządzi w firmach, polityce i administracji, tylko 11% osób ma wyższe wykształcenie. Ale w grupie 19-24-latków studiuje aż 49% osób. Już niedługo połowa pracujących Polaków będzie miała wyższe wykształcenie.

Niestety, w kapitał społeczny indywidualnie inwestować się nie da. Potrzebne jest do tego współdziałanie i interakcje z innymi ludźmi. Na przykład w ramach organizacji takiej jak Polski Network.

 6. KONWERSJA KAPITAŁÓW 
W naszym zamierzeniu, zgodnie z teorią konwersji kapitałów, wzrost kapitału społecznego Polaków powinien przełożyć się na zwiększenie naszego kapitału ekonomicznego, kulturowego i politycznego.

 7. ATUTY 
Chcemy wykorzystać fakt, że opisane powyżej procesy historyczne miały również skutki pozytywne (na zasadzie „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”).
 ● Okres zaborów i brak własnego państwa doprowadził do szybszego wykształcenia się narodu. Germanizacja i rusyfikacja, późniejsze dążenia mniejszości etnicznych do niezależności i ekspansji w gospodarce i kulturze, świadomość życia pomiędzy dwoma silniejszymi państwami – Niemcami i Rosją, unaocznienie odrębności, przyśpieszyły powstanie silnej świadomości narodowej (etnicznej) Polaków.
 ● Pozbawiona władzy politycznej i spauperyzowana szlachta przekształciła się w inteligencję i przedsiębiorców. Z drugiej strony doszło do awansu społecznego chłopstwa i mieszczaństwa. Zatarły się różnice stanowe. Społeczeństwo stało się bardziej egalitarne. O pozycji społecznej decyduje wykształcenie i praca, a nie pochodzenie. To motywuje do pracy nad sobą.
 ● Szykany gospodarcze i kulturowe ze strony zaborców, a potem komunistów uświadomiły konieczność posiadania własnego, suwerennego państwa oraz prawdziwą wartość wolności.
 ● Wojny, niepewność jutra, kilkukrotna konieczność odbudowywania kraju, długotrwałe kryzysy ekonomiczne i polityczne, nauczyły nas zaradności, polegania na sobie i na rodzinie, zawziętości w walce z przeciwnościami losu, pragmatyzmu, organizowania sobie życia w warunkach chaosu i niedostatku, kreatywności, elastyczności, mobilności.

 8. RZECZYWISTOŚĆ JEST PLASTYCZNA. MAMY WPŁYW NA JEJ KSZTAŁT. 
Jeśli Polacy chcą, to potrafią przemóc deficyt zaufania i narodowe przywary, a wykorzystać swoje mocne strony.
Świadczy o tym sukces polskich organizacji:
 ● w Wielkiej Brytanii (zobacz: Poland Street – Stowarzyszenie Polaków w Wielkiej Brytanii - www.polandstreet.org.uk, Polish Professionals in London - www.polishprofessionals.org.uk, Polish City Club - www.polishcityclub.com, akcja Polacy Głosują! - www.polacyglosuja.org.uk),
 ● na Litwie (zobacz: Związek Polaków na Litwie - www.zpl.lt, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - www.awpl.lt),
 ● na Białorusi (zobacz: Związek Polaków na Białorusi - www.zpb.org.pl) oraz niektórych organizacji
 ● w USA (zobacz: Polish American Awareness Foundationwww.paafonline.org, Polish Initiative of Chicago - www.polishinitiative.orgPolsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa - www.psfcu.com).

 9. POLSKI NETWORK (PN) 
Nasz network ma być inkubatorem i akceleratorem rozwoju etnicznie polskiego kapitału społecznego.

Chcemy:
 ● współtworzyć etos współpracy Polaków niezależnie od szerokości geograficznej, w której żyją,
 ● zmotywować do współpracy Polaków żyjących w Polsce z Polonią,
 ● zachęcić Polonię do inwestowania w kraju (na podobnej zasadzie jak Amerykanie pochodzenia irlandzkiego inwestują w Irlandii) oraz
 ● stworzyć warunki dla współdziałania Polaków z poszczególnych lokalizacji poza Polską.

Zapraszamy do współpracy osoby, które spełniają warunki przyjęcia do networku i chcą się przyłączyć do naszej inicjatywy.