Zaloguj do serwisu
Przypomnij hasło

Aktualnie Polski Network posiada uczestników w 37 krajach na 6 kontynentach.

Informacje o Polsce

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące Polski (źródło: CIA World Factbook):

 

 1. GEOGRAFIA 

Położenie: Europa Środkowa.

Obszar: łączny obszar: 312.679 km kw. (powierzchnia lądowa: 304.459 km kw., akweny: 8.220 km kw.).

Granice:
- ogółem: 3.047 km;
- Polska graniczy z następującymi państwami: Białoruś (granica o długości 605 km), Republika Czeska (615 km), Niemcy (456 km), Litwa (91 km), Rosja - Obwód Kaliningradzki (432 km), Słowacja (420 km), Ukraina (428 km).
- linia brzegowa: 440 km

Klimat: umiarkowany; zimne, zachmurzone, dość ostre zimy z częstymi opadami; niezbyt gorące lata z częstymi opadami i burzami.

Ukształtowanie terenu: głównie nizinne, góry wzdłuż południowej granicy.

Najniższy i najwyższy punkt terytorium: najniższy punkt: niedaleko miejscowości Raczki Elbląskie -2 m poniżej poziomu morza; najwyższy punkt: szczyt Rysy w Tatrach 2.499 m nad poziomem morza.

Bogactwa naturalne: węgiel, siarka, miedź, gaz ziemny, srebro, ołów, sól, bursztyn, ziemie uprawne.

Przeznaczenie ziemi: ziemie uprawne: 40.25%, uprawy wieloletnie: 1%, inne: 58,75% (stan na rok 2005).

 

 2. LUDNOŚĆ 

Liczba ludności: 38.482.919 (szacunkowy stan na lipiec 2009 roku); 34. miejsce na świecie.

Polacy stanowią około 96,7% (37.212.983 osób) ludności Polski.

Mniejszości. W Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 roku 1,23% (471.500 osób) zadeklarowało przynależność do innej narodowości, natomiast 2,03% ludności (774.900 osób) nie było w stanie określić swej przynależności narodowościowej. Najbardziej liczne mniejszości narodowe i etniczne stanowią: Ślązacy (173.200), Niemcy (152.900), Białorusini (48.700), Ukraińcy (31.000), Romowie (12.900), Rosjanie (6.100), Łemkowie (5.900), Litwini (5.800)

Struktura wiekowa społeczeństwa: 0-14 lat: 15% (mężczyźni 2.964.995 / kobiety 2.802.278), 15-64 lat: 71,6% (mężczyźni 13.713.078 / kobiety 13.845.251), 65 i powyżej: 13,4% (mężczyźni 1.966.406 / kobiety 3.190.911) (dane szacunkowe na rok 2009).

Średnia wieku: ogółem: 37,9 lat; mężczyźni: 36,1 lat; kobiety: 39,7 lat (dane szacunkowe na rok 2009).

Przyrost naturalny: -0.047% (dane szacunkowe na rok 2009).

Wskaźnik urodzeń: 10,04 urodzeń/1 000 osób (dane szacunkowe na rok 2009)

Wskaźnik migracji netto: -0,47 emigrantów/1 000 osób (dane szacunkowe na rok 2009).

Urbanizacja: ludność miejska: 61% ludności ogółem (2008 rok); wskaźnik urbanizacji: -0,3% roczny wskaźnik zmian (szacunki na lata 2005-10).

Stosunek płci: w chwili urodzenia: 1,06 chłopców /dziewczynek; poniżej 15 roku życia: 1,06 chłopców/dziewczynek; 15-64 lat: 0,99 mężczyzn/kobiet; od 65 lat wzwyż: 0,62 mężczyzn/kobiet; ludność ogółem: 0,94 mężczyzn/kobiet (dane szacunkowe na rok 2009)

Wskaźnik śmiertelności noworodków: łącznie: 6,8 zgonów / 1.000 żywych urodzeń; chłopców: 7,52 zgonów /1.000 żywych urodzeń, dziewczynek: 6,03 zgonów /1.000 żywych urodzeń (dane szacunkowe na rok 2009)

Spodziewana długość życia w chwili urodzenia: ludność ogółem: 75,63 lat; mężczyźni: 71,65 lat; kobiety: 79,85 lat (dane szacunkowe na rok 2009.)

Ogólny wskaźnik płodności: 1,28 dzieci urodzonych/kobietę (dane szacunkowe na rok 2009)

 3.
RELIGIE 
Katolicy 89,8% (około 75% praktykujących), prawosławni 1,3%, protestanci 0,3%, inni 0,3%, nieokreślone 8,3% (dane z roku 2002)

 4. JĘZYKI 
Polski 97,8%, inne i nieokreślone 2,2% (dane z roku 2002)

 5. EDUKACJA I SZKOLNICTWO 
Wydatki na szkolnictwo: 5,5% PKB (rok 2005)

 6. ADMINISTRACJA 

Nazwa kraju: lokalne brzmienie pełnej nazwy: Rzeczpospolita Polska; lokalna nazwa skrócona: Polska

Ustrój polityczny: demokracja parlamentarna.

Podział administracyjny:
- Stolica: Warszawa.
- 16 województw (województwa, liczba pojedyncza - województwo): Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Lubelskie, Lubuskie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie.

 7. SYSTEM PRAWNY 
System prawny w Polsce oparty jest na połączeniu kontynentalnego (napoleońskiego) prawa cywilnego oraz pewnych pozostałości komunistycznej teorii prawa. Zmiany wprowadzane są stopniowo, w miarę szerokiego procesu demokratyzacji. Istnieje ograniczona weryfikacja sądownicza ustawodawstwa, ale orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne. Postanowienia sądów podlegają zaskarżeniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu. Obowiązkowa jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jest uznawana z pewnymi ograniczeniami.

 8. WŁADZA USTAWODAWCZA 
Dwuizbowy organ ustawodawczy składa się z izby wyższej, Senatu (100 mandatów, członkowie wybierani są w wyborach większościowych na podstawie podziału terytorialnego, na czteroletnią kadencję), oraz izby niższej, Sejmu (460 mandatów; posłowie wybierani w oparciu o skomplikowany system proporcjonalny, na czteroletnią kadencję); Zgromadzenie Narodowe zwoływane jest w rzadkich przypadkach, jako wspólne posiedzenie obu izb.
 

 9. GOSPODARKA 

PKB (w oparciu o siłę nabywczą pieniądza): 667,4 miliardów USD (szacunek za rok 2008), 636,9 miliarda USD (rok 2007), 596,9 miliarda USD (rok 2006). Uwaga; są to dane w dolarach (USD) według ich wartości z roku 2008.

PKB – rzeczywisty wskaźnik wzrostu: 4,8% (szacunkowo w roku 2008), 6,7% (dane szacunkowe z roku 2007), 6,2% (dane szacunkowe z roku 2006)

PKB – na osobę (według siły nabywczej pieniądza): 17.300 USD (dane szacunkowe z roku 2008), 16.500 (dane szacunkowe z roku 2007), 15.500 USD (dane szacunkowe z roku 2006). Uwaga: dane według wartości USD z roku 2008.

PKB – podział na sektory gospodarki: rolnictwo: 4%, przemysł: 31,3%, usługi: 64,7% (dane szacunkowe z roku 2008)

Siła robocza: 16,95 milionów (dane szacunkowe z roku 2008)

Siła robocza – w podziale na sektory: rolnictwo: 17,4%, przemysł: 29,2%, usługi: 53,4% (rok 2005)

Wskaźnik bezrobocia: 9,7% (dane szacunkowe z roku 2008)

Budżet: dochody: 117 miliardów USD, wydatki: 127,3 miliardów USD (dane szacunkowe z roku 2008)

Dług publiczny: 41,6% PKB (dane szacunkowe z roku 2008)

Stopa inflacji (ceny towarów konsumpcyjnych): 4,3% (dane szacunkowe z roku 2008)

Rolnictwo - produkty: ziemniaki, owoce, warzywa, pszenica; drób, jaja, wieprzowina, nabiał

Przemysł: maszynowy, hutniczy, wydobycie węgla, chemiczny, stoczniowy, przetwórczy, szklarski, przetwórstwo napojów, tekstylny.

Wskaźnik wzrostu produkcji przemysłowej: 6% (dane szacunkowe z roku 2008)

Eksport: 190,5 miliardów USD f.o.b. (dane szacunkowe z roku 2008)

Eksport - towary: maszyny i środki transportu 37,8%, półprodukty 23,7%, towary gotowe różne 17,1%, artykuły spożywcze i żywe zwierzęta 7,6% (2003)

Eksport – partnerzy handlowi: Niemcy 25,9%, Włochy 6,6%, Francja 6,1%, Wielka Brytania 5,9%, Czechy 5,5%, Rosja 4,6% (rok 2007)

Import: 213,9 miliardów USD f.o.b. (dane szacunkowe z roku 2008)

Import - towary: maszyny i środki transportu 38%, półprodukty 21%, artykuły chemiczne 14,8%, surowce, paliwa, smary i temu podobne materiały 9,1% (2003)

Import – partnerzy handlowi: Niemcy 29%, Rosja 8,7%, Włochy 6,6%, Holandia 5,7%, Francja 5,1%, Chiny 4,2% (2007)

Rezerwy walutowe i w złocie: 84,48 miliardów USD (dane szacunkowe na 31 grudnia 2008 r.)

Dług zewnętrzny: 227,5 miliardów USD (dane szacunkowe na 31 grudnia 2008)

 10. KOMUNIKACJA 

Telefony – użytkowane linie stacjonarne: 10,336 milionów (rok 2007)

Telefony - komórkowe: 41.389 milionów (rok 2007)

Telewizyjne stacje nadawcze: 75 (rok 2008)

Użytkownicy Internetu: 16 milionów (rok 2007)

 11. TRANSPORT 

Lotniska: 126 (rok 2008). Lotniska – z utwardzonymi pasami: ogółem: 84

Rurociągi: gazociągi 13.631 km; rurociągi naftowe 1.384 km; produkty rafinowane 777 km (rok 2008)

Koleje: ogółem: 23.072 km

Drogi: ogółem: 423.997 km, utwardzone: 295.356 km (obejmuje 662 km dróg ekspresowych), nieutwardzone: 128.641 km (rok 2006)

 12. OBRONNOŚĆ 

Osoby dostępne do służby wojskowej: mężczyźni w wieku 16-49: 9.741.508, kobiety w wieku 16-49: 9.514.843 (dane szacunkowe z roku 2008)

Osoby zdolne do służby wojskowej: mężczyźni w wieku 16-49: 7.898.892, kobiety w wieku 16-49: 7.888.035 (dane szacunkowe z roku 2009)

Wydatki na zbrojenia: 1,71% PKB (dane szacunkowe z 2005 roku)