Zaloguj do serwisu
Przypomnij hasło

Aktualnie Polski Network posiada uczestników w 37 krajach na 6 kontynentach.

Polacy a współczesna cywilizacja

Oto powody, dla których warto zachować polskość i polską tożsamość narodową:

1. POLSKOŚĆ A WOLNOŚĆ.

Z uwagi na burzliwą historię Polski, my Polacy, dobrze znamy cenę wolności. Głęboko w nas tkwi uwielbienie dla niej. Z tego względu Polacy byli w przeszłości i są nadal emisariuszami idei poszanowania wolności jednostki, prawa do samostanowienia narodów oraz suwerenności państw.

Wartości duchowe i postawy, które wiążą się z polskością pracują, więc nie tylko dla Polaków. Mają one swój wkład w cywilizację Europy i świata. To Polacy oparli się w średniowieczu fali Świętej Inkwizycji i palenia na stosach ludzi myślących inaczej oraz udzielili schronienia Żydom uciekającym przed prześladowaniami z Europy Zachodniej. To nasi przodkowie obronili w XVII wieku Europę Środkową przed inwazją islamu. To Polska przez wieki stanowiła łącznik pomiędzy słowiańskim Wschodem a narodami Europy Zachodniej. To młode państwo polskie odparło w 1920 roku atak Armii Czerwonej i pochód bolszewizmu na zachód. To polscy żołnierze walczyli na wszystkich frontach Drugiej Wojny Światowej z nazizmem. To polscy lotnicy z poświęceniem walczyli w Bitwie o Anglię. To polscy robotnicy i intelektualiści oraz polski papież walnie przyczynili się do zdemontowania komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej po roku 1989.

Bez nas świat byłby gorszy. Dlatego o polskość należy dbać oraz przekazywać ją następnym pokoleniom.

2. POLSKOŚĆ A DEMOKRACJA I POSTĘP W EUROPIE I NA ŚWIECIE.

Polacy ze swoim wrodzonym dążeniem do zachowania wolności osobistej, suwerenności państwowej, swobody wypowiedzi i zrzeszania oraz „genetyczną” niechęcią do systemów opresyjnych i totalitarnych mają poważny wkład w utrwalanie demokracji i wolności na świecie.

W listopadzie 2010 roku w wywiadzie dla jednej z polskich gazet amerykański prezydent Barack Obama powiedział: „Polacy mają to coś, co czyni z człowieka najlepszy rodzaj sojusznika. To wielka wola obrony wolności - własnej i cudzej. (…) Polacy czują się w obowiązku pomagać prześladowanym narodom, tak jak sami kiedyś byli wspomagani przez innych. Polacy odgrywają kluczową rolę w promowaniu demokracji. „Solidarność”, która odmieniła bieg historii, nadal inspiruje tych, którzy walczą o wolność w każdym zakątku świata.”

Demokracja wydaje się niekiedy mniej efektywna niż systemy oparte na centralnie sterowanej gospodarce planowej, ale w dłuższej perspektywie stwarza lepsze warunki dla wykorzystania potencjału obywateli, rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, pobudzenia kreatywności i konkurencji. To prowadzi do przewagi we współczesnej gospodarce (gdzie o sukcesie decydują zdolność szybkiej adaptacji do nowych warunków, innowacyjność i konkurencyjność) oraz do postępu cywilizacyjnego.

3. POLACY A ROZWÓJ NAUKI.

My, Polacy mamy w sobie idealizm. Chcemy uczynić świat lepszym niż jest, a przynajmniej przekazać go następnym pokoleniom w stanie nie gorszym niż ten, w którym sami otrzymaliśmy go od naszych rodziców. Nasi uczeni, wynalazcy, odkrywcy, pisarze i artyści od wieków wzbogacają światową naukę i kulturę. - Maria Skłodowska-Curie (1867-1934), dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla (w dziedzinie fizyki i w chemii) pozostaje w światowych rankingach najwybitniejszą kobietą-naukowcem.

Wartości i postawy cenione przez Polaków takie jak indywidualizm, wolność słowa i badań naukowych, sprzyjają budowaniu cywilizacji i przyczyniają się do postępu. Zachowanie polskości powinno, więc leżeć nie tylko w interesie Polaków, ale wszystkich ludzi, którym zależy na pomyślności naszej cywilizacji.

4. POLSKOŚĆ A POSZANOWANIE PODMIOTOWOŚCI JEDNOSTKI I PRAW CZŁOWIEKA.

Polski indywidualizm oraz przenikające polską kulturę wartości chrześcijańskie przyczyniają się do podmiotowego traktowania człowieka, poszanowania jego godności, tożsamości, odrębnych poglądów.

Nasza kultura wzmacnia siłę ruchów na rzecz ochrony praw człowieka.

5. POLSKOŚĆ A WSPARCIE DLA RÓWNOUPRAWNIENIA KOBIET.

W naszej kulturze nie ma akceptacji dla ograniczania kobietom dostępu do edukacji, dla pozbawiania ich czynnego i biernego prawa wyborczego, dla nakazu zasłaniania twarzy, dla ograniczania ich swobody poruszania się, dla pozbawiania ich swobody wypowiedzi. Kobiety nie są traktowane jak własność (ojca, męża, najstarszego syna). Mają równy dostęp do edukacji i uczestniczenia w życiu publicznym.

Polskość ma swój wkład w promocję równouprawnienia kobiet na świecie.

6. SENS ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI I PRZECIWSTAWIENIA SIĘ UNIFIKACJI KULTUROWEJ.

Świat podlega coraz szybszej konwergencji, która jest skutkiem globalizacji, unifikacji i zacierania różnic kulturowych. Kosmopolityzm jest modny i łatwy. Znacznie trudniej jest obecnie zachować tradycje i pielęgnować własną, oryginalną kulturę. Zachowanie tożsamości narodowej stało się, więc wyzwaniem.

Warto mu jednak sprostać. Narody będące źródłem odmiennych kultur i wartości stanowią o różnorodności i żywotności cywilizacji, o jej zdolności do adaptacji do nowych warunków i stawiania czoła kolejnym wyzwaniom. To silny argument przemawiający za kultywowaniem naszej polskości.

7. POLACY JAKO POMOST KULTUROWY POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM.

Polska leży na styku dwóch kulturowych „płyt tektonicznych” – Europy Zachodniej (z Niemcami, Francją, Włochami i Wielką Brytanią) oraz Europy Wschodniej (z Rosją i Ukrainą). „Genetycznie” jesteśmy częścią słowiańskiej Europy Wschodniej, ale mentalnie bliżej nam do Europy Zachodniej, z jej poszanowaniem praw i życia jednostki, indywidualizmem i racjonalizmem.

My, Polacy możemy, więc być łącznikiem pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią, promując na świecie to, co najlepsze z obu tych kręgów kulturowych.

8. PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ A NIEZALEŻNY OSĄD RZECZYWISTOŚCI.

Dla Polaków istotna jest pamięć o przodkach i o historii kraju. Taka wiedza stanowi punkt odniesienia, daje poczucie zakorzenienia oraz świadomość ciągłości w czasie i przestrzeni, które stanowią oparcie w życiu. Poprzez poznanie historii i odwoływanie się do przeszłości współtworzy się własną tożsamość (czyli swoje własne, niepowtarzalne „ja”), wyrabia się własny niezależny pogląd na otaczającą rzeczywistość.

Dla ludzi młodych najważniejsze jest wtopienie się w otoczenie i zdobycie akceptacji rówieśników. Dlatego na emigracji młodzież czasem dystansuje się od polskich korzeni. Dopiero z wiekiem uczymy się doceniać własną kulturę. Ludzie, którzy znają przeszłość, mają poczucie przynależności i ciągłości, cechują się głębszym spojrzeniem na rzeczywistość i rzadziej ulegają zewnętrznej manipulacji. Tysiąc lat historii Twojego narodu daje Ci pogłębioną perspektywę życiową dla oceny otaczającej Ciebie rzeczywistości. Historia oraz doświadczenia własne i własnej rodziny lub narodu dają świadomość ciągu przyczynowo-skutkowego. Uświadamiamy sobie, że życie nie składa się z sekwencji przypadków, ale że mamy realny wpływ na rzeczywistość, a to, co robimy niesie za sobą określone konsekwencje.

Z tego względu systemy totalitarne albo autorytarne często zmierzają do wymazania pamięci lub zniekształcenia historii, aby przygotować grunt dla indoktrynacji i usunięcia z życia publicznego osób myślących niezależnie. Do tego zmierzała Rewolucja Kulturalna w Chinach w latach 1966-76, polityka Czerwonych Khmerów w latach 70-tych w Kambodży (znana jako „Rok Zerowy”) oraz niszczenie niekomunistycznego dziedzictwa kulturalnego w Rosji Sowieckiej po roku 1918 i w Polsce po roku 1945.

Jeśli chcesz zachować niezależny osąd rzeczywistości, to pogłębiaj swoją wiedzę o historii Twojego narodu i jednocześnie dbaj o zachowanie własnej tożsamości narodowej.

9. POLSKOŚĆ A WZMOCNIENIE INSTYTUCJI RODZINY.

Przywiązanie i szacunek Polaków do rodziny wzmacnia ją jako instytucję, w której człowiek znajduje zakorzenienie, kształtuje swoją tożsamość i w której przekazuje się tradycje i pamięć o przeszłych pokoleniach.

10. ZACHOWANIE POLSKOŚCI JAKO WYRAZ SZACUNKU DLA WCZEŚNIEJSZYCH POKOLEŃ.

Pielęgnowanie polskości stanowi spłatę długu wobec wcześniejszych pokoleń, które walczyły o jej zachowanie pomimo przeszkód takich jak germanizacja, rusyfikacja, hitleryzm, komunizm oraz bieda pozbawiająca godności i nadziei.

11. POLSKOŚĆ JAKO SPOIWO NARODU.

Podstawową cechą narodu jest to, że przybiera on charakter grupy własnej, mimo że jego członkowie nie znają się osobiście. Naród funkcjonuje, więc na podobnej zasadzie, jak duża, rozproszona, wielopokoleniowa rodzina.

Polskość jest tym, co spaja nasz naród. Tak, jak zazwyczaj rodzina pielęgnuje więzy wynikające z pokrewieństwa, tak naturalne jest, że Polakom powinno zależeć na utrzymaniu polskości przez nich samych, ich bliskich i przez rodaków.

12. JĘZYK POLSKI JAKO NOŚNIK „POLSKIEGO GENOTYPU”.

Język, którym się posługujemy nie jest jedynie narzędziem komunikacji. Jest on ściśle związany ze sposobem myślenia i propagowanymi wartościami. Jest w nim zakotwiczone poczucie tożsamości narodowej. Stanowi najsilniejsze spoiwo społeczności. Dlatego jest on wartością samą w sobie, jako nośnik „polskiego genotypu” i wyznawanych przez Polaków wartości.