Zaloguj do serwisu
Przypomnij hasło

Aktualnie Polski Network posiada uczestników w 37 krajach na 6 kontynentach.

Dla Polonii

Poniżej znajdziecie informacje na temat organizacji, które wspierają Polaków poza granicami Polski. (Wymieniamy te, które mają aktywne strony internetowe z danymi teleadresowymi do kontaktu.)

 • Fundacja Archiwum Wschodniego – Ośrodek Karta (http://www.karta.org.pl/) – niezależna organizacja pozarządowa, stawiająca sobie za cel dokumentowanie i upowszechnianie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Istnieje od 1982 (działalność rozpoczęło pismo „Karta” wydawane w podziemiu w stanie wojennym). Ośrodek KARTA prowadzi działalność wydawniczą (m.in. kwartalnik historyczny „Karta”) i był inicjatorem utworzenia warszawskiego Domu Spotkań z Historią.
 • Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE (http://www.fundacjanike.pl/) - istnieje od 2002 r. Główne cele jej działalności to: promocja Polski za granicą, ochrona i propagowanie historii i języka polskiego oraz duchowego i materialnego dorobku polskiej kultury narodowej, wsparcie programowe dla Polonii i organizacji polonijnych na świecie, pomoc edukacyjna, organizacyjna i programowa środowiskom polonijnym. Fundacja prowadzi działalność wystawienniczą na świecie.
   
 • Fundacja Polonia (http://www.fundacjapolonia.pl) – działa od prawie 20 lat na rzecz zacieśniania współpracy pomiędzy Polonią i Macierzą.
   
 • Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” (http://www.pol.org.pl) – celem organizacji jest wspieranie polskich redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz organizacji polskich na Wschodzie poprzez dofinansowanie upowszechniania polskiego słowa drukowanego, mówionego, przesyłanego elektronicznie w celu kultywowania polskich narodowych i kulturalnych tradycji oraz obyczajów, umożliwienia dostępu do rzetelnych informacji o wydarzeniach i problemach w miejscach zamieszkania Polaków na Wschodzie i w Polsce, doskonalenia języka polskiego.
   
 • Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza (http://fundacjagoniewicza.webpark.pl/) – celem Fundacji jest niesienie pomocy kulturalno-oświatowej Polakom na Wschodzie, w tym także troska o rozwijanie znajomości języka polskiego wśród tamtejszej polskiej młodzieży, przede wszystkim poprzez działalność edytorską.
   
 • Fundacja „Semper Polonia” (http://www.semperpolonia.pl/) – głównym celem Fundacji jest pomoc środowiskom polonijnym na świecie, budowanie polskiego lobby ma arenie międzynarodowej, promowanie polskich i polonijnych osiągnięć, w tym gospodarczych, naukowych i kulturalnych oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego w Polsce i na świecie. Honorowy patronat nad Fundacją sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a nadzór merytoryczny Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Fundacja współpracuje między innymi z: Senatem, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
   
 • Stowarzyszenie „Bristol” (http://bristol.us.edu.pl) – stowarzyszenie ma na celu przede wszystkim rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promocji nauki języka polskiego w świecie, upowszechnianiu wiedzy o polskiej literaturze, historii, kulturze i sztuce, a także ma na celu przyczynianie się do podwyższania poziomu nauczania języka polskiego, jako obcego oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu przede wszystkim upowszechnianie potrzeby nauki i znajomości języka polskiego, jako obcego oraz kultury polskiej wśród Polonii i cudzoziemców.
   
 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia (http://www.proakademia.eu/) – SDG Pro-Akademia wspiera polski rząd w realizacji kluczowych działań polityki polonijnej i współpracuje w tym celu z licznymi organizacjami polonijnymi na Wschodzie. Służy pomocą i wsparciem dla młodych Polaków, którzy chcą związać z polskimi firmami swoją karierę zawodową. Pomaga także seniorom. Współpracuje z Kancelarią Senatu.
   
 • Stowarzyszenie „Expatria” (http://expatria.pl/) – Stowarzyszenie zajmuje się organizowaniem leczenia szpitalnego w Polsce dla polskich dzieci z ubogich rodzin z terenów krajów byłego ZSRR. Świadczy też pomoc materialną rodzinom tych dzieci.

 • Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (http://www.wspolnota-polska.org.pl) – jest organizacją pozarządową działającą pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Celem Stowarzyszenia jest zespolenie wysiłków w umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, jej językiem i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb Rodaków rozsianych po świecie.
   
 • Związek Sybiraków (http://zwiazeksybirakow.strefa.pl/) – w swej działalności Związek nawiązuje do zesłańczej przeszłości. Związek ma na celu przede wszystkim świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie przebywającym na terenie byłego ZSRR, między innymi poprzez popularyzację i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz poszanowanie kultury i tradycji narodowych.